Gia sư tiếng anh » Học Từ Vựng

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 3 – WAYS OF SOCIALISING

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 3 – WAYS OF SOCIALISING.

A. READING:

 • social [‘sou∫l] (adj) thuộc xã hội
 • society [sə’saiəti] (n) xã hội
 • to socialise (v) [‘soʊ∫əlaɪz] xã hội hóa
 • to attract sb’s attention (v) [ə’trækt] [ə’ten∫n] gây (thu hút) sự chú ý của ai
 • verbal [‘vəbl] (a) bằng lời, hữu ngôn
 • non verbal (a) phi ngôn
 • informal (adj) [in’fɔml] = friendly thân mật
 • formal (adj) [‘fɔrml] trịnh trọng
 • informality (n) [ɪnfɔr’mælɪtɪ] sự thân mật
 • nod (v) [nɑd] gật đầu
 • approach [ə’prout∫] (v) lại gần, đến gần
 • communication [kə,mjuni’kei∫n] (n) sự giao tiếp
 • to communicate [kə’mjunikeit] (v) giao tiếp
 • common (adj) [‘kɑmən] thông thường, phổ biến
 • to wave (v) [weɪv] vẫy tay
 • to raise one’s hands giơ tay
 • signal [‘signəl] (n) dấu hiệu
 • to get off (v) xuống (xe) # to get on
 • to be excited (v) [ɪk’saɪtɪd] phấn khích
 • to jump up and down [dʒʌmp] nhảy lên
 • instance [‘instəns] (n) trường hợp
 • for instance ví dụ, chẳng hạn
 • obvious (adj) [‘ɒbviəs] rõ ràng, hiển nhiên
 • obviously (adv)
 • appropriate [ə’proupriət] (adj) thích hợp
 • choice [t∫ɔis] (n) sự lựa chọn
 • to choose [ʧuz] (v) lựa chọn ( chose – chosen)
 • to pass (v) [pæs] đi ngang qua
 • to catch one’s eye [kæʧ] đón mắt của ai
 • slightly [‘slaitli] (adj) nhẹ nhàng
 • to whistle [wisl] (v) húyt sáo
 • to be rude to sb [kæʧ] khiếm nhã, bất lịch sự với ai

 

B. SPEAKING

 • terrfic (adj) [tə’rifik] excellent, wonderful tuyệt vời
 • decent [‘disnt] (adj) đứng đắn, chỉnh tề
 • handle [‘hændl] (v) sử dụng, sờ, (vấn tóc lên)
 • kid [kid] = joke [dʒoʊk] nói đùa
 • tune (n) [tun] giai điệu
 • respond (v) [ri’spɔnd] đáp lại
 • compliment [‘kɔmplimənt] (n) lời khen ngợi
 • blouse [blauz] (n) áo choàng
 • style (n) [staɪl] loại, mẫu, kiểu dang
 • hairstyle (n) [‘heəstail] kiểu tóc
 • to suit [sjut] hợp với
 • badminton (n) [‘bædmɪntən] môn cầu lông
 • public speaking [‘pʌblɪk] nghệ thuật diễn thuyết, tài ăn nói
 • a pair of glasses (n) một cặp mắt kính

C. LISTENING

 • marvelous [‘mɑvələs] = wonderful, fantastic (adj) tuyệt vời
 • argument (n) [‘ɑrgjʊmənt] sự tranh luận
 • to argue with sb about sth (n) [‘ɑrgju] tranh luận
 • to install [in’stɔl] (v) lắp đặt
 • regulation [,regju’lei∫n] (n) qui tắc, nội quy
 • shank [∫æηk] (n) thân cột, chuôi dao, tay chèo
 • the shank of the evening lúc sẩm tối
 • apoplectic [,æpə’plektik] (adj) hối lỗi, ân hận
 • startling [‘stɑrtlɪŋ] (adj) rất ngạc nhiên, làm sửng sốt
 • to startle (v) [‘stɑrtl] gây ngạc nhiên, sửng sốt
 • social worker (n) [‘soʊ∫l ‘wɜrkə] người làm công tác xã hội
 • battleground [‘bætlgraund] (n)
 • some pieces of advice [pis] [əd’vaɪs] một vài lời khuyên
 • instrument [‘instrumənt] (n) nhạc cụ
 • to talk sth over thảo luận cái gì
 • reasonable (adj) [‘riznəbl] hợp lý
 • a length of time (n) một lượng thời gian
 • the exact duration [ɪg’zækt] [dʊ’reɪ∫n] khỏang thời gian chính xác
 • to work out tính tóan cái gì vạch ra
 • absolute [‘æbsəlut] (adj) hòan tòan
 • absolutely (adv) [‘æbsəlutlɪ]
 • maximum [‘mæksiməm] (n) tối đa
 • minimum [‘miniməm] tối thiểu
 • to limit (v) [‘lɪmɪt] giới hạn, hạn chế
 • to be agreed upon đạt tới một sự đồng ý
 • to object to [‘ɑbdʒɪkt] phản đối
 • serious [‘siəriəs] (adj) nghiêm trọng
 • seriously (adv) [‘sɪrɪəslɪ]
 • particular [pə’tikjulə (r)] (adj) đặc biệt, riêng biệt
 • shock [∫ɑk] (v,n) sốc, cú sốc
 • to wake up thức dậy
 • a sound sleep một giấc ngủ ngon
 • fright [frait] sự hoảng sợ
 • frighten (v) [‘fraɪtn] làm hoảng sợ
 • instant thought [‘ɪnstənt θɔ] ý nghĩ tức thì
 • a heart attack [ɑə] một cơn đau tim
 • out of kindness [‘kaɪndnɪs] vì lòng tốt
 • separate [‘seprət] (adj) riêng biệt


D. WRITING

 • apologize to sb for sth (v) [ə’pɑlədʒaɪz] xin lỗi ai về điều gì
 • to make /offer an apology for sth [ə’pɑlədʒɪ]
 • abrupt [ə’brʌpt] (adj) đột ngột
 • abruptly (adv) [ə’brʌptlɪ]
 • thoughtful [θɔ] (adj) ân cần, chu đáo
 • discourtesy [dis’kətisi] (n)
 • interruption [ɪntə’rʌp∫n] (n) sự gián đọan vật gây gián đọan
 • addition [ə’di∫n] (n) sự thêm vào
 • omission [‘omi∫n] (n) sự bỏ đi
 • to omit (v) [o’mit] bỏ sót, bỏ đi
 • to require [ri’kwaiə] (v) yêu cầu, đòi hỏi
 • to depend on [dɪ’pend] lệ thuộc vào
 • at hand sắp đến, sắp tới
 • to observe [ə’bzəv] (v) quan sát
 • departure [di’pɑt∫ə] (n) sự ra đi, sự khởi hành
 • to lead into [lid] đưa vào, dẫn vào
 • farewell [,feə’wel] (n) lời chào tạm biệt
 • to relate to [rɪ’leɪt] liên quan đến
 • order [‘ɔdə] (n) thứ tự, trình tự
 • to order (v) yêu cầu, ra lệnh
 • re ordered (adj) được sắp xếp lại
 • to indicate [‘indikeit] (v) chỉ, cho biết
 • to make a mistake [mɪ’steɪk] phạm lỗi
 • to be sorry for sth rất hổ thẹn và hối hận
 • to admit [əd’mit] (v) thừa nhận
 • wrongdoing (n) [ɒηη] hành vi sai trái
 • to hurt someone’s feeling [hɜrt] [‘filɪŋ] chạm lòng tự ái của ai
 • to ask permission [pə’mi∫n] (n) xin phép
 • to take a seat (v) ngồi lên gối
 • action [‘æk∫n] (n) hành động
 • naturally [‘næt∫rəli] (adv) đương nhiên, tất nhiên
 • to cause [kɔz] (v) gây ra
 • to be late for class/ school đến lớp trễ, đi học trê

 

E. LANGUAGE FOCUS

 • marketing manager (n) [‘filɪŋ ‘mænɪdʒər] giám đốc tiếp thị
 • uccessful [sək’sesfl] (adj) thành công
 • to succeed [sək’sid] (v) successfully (adv) [sək’sesfʊlɪ]
 • success (n) [sək’ses] sự thành công
 • to run an office quản lý một văn phòng
 • to be angry with sb giận ai
 • not…any more = no longer không còn nữa
 • to be upset [ʌp’set] lo lắng, bối rối
 • to promise [‘prɔmis] (v) hứa
 • to turn up [sək’ses] = to arrive (v) đến
 • to break down [breɪk daʊn] bị nạn, bị hỏng (xe)
 • to get through (to sb) liên lạc (với ai) qua điện thọai
 • otherwise [‘ʌđəwaiz] (conj) nếu không
 • to forgive [fə’giv] (v) tha thứ
 • sarcastic [sɑ’kæstik] (adj) chế nhạo, mỉa mai, châm biếm
 • to owe [ou] mắc nợ, nợ
You can leave a response.