Gia sư tiếng anh » Học Từ Vựng, Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY.

 • culture [‘kʌlt∫ə] (n) văn hóa
 • cultural (adj) [ʌ∫əə] (thuộc) văn hóa
 • precede [pri’sid] (v) đến trước, đi trước
 • to confide in sb [kən’faid] tin tưởng, giao phó
 • partnership [‘pɑtnə∫ip] (n) sự cộng tác
 • determine [di’təmin] (v) quyết định, xác định
 • determination (n) [ə∫] sự xác định
 • sacrifice [‘sækrifais] (v) hy sinh
 • oblige (to do sth) [ə’blaidʒ] (v) bắt buộc, cưỡng bách
 • diversity [dai’vəsiti] (n) tính đa dạng
 • factor [‘fæktə] (n) nhân tố
 • to approve [ə’pruv] (v) chấp thuận
 • approval (n) [ə’pruvl]
 • tradition [trə’di∫n] (n) truyền thống
 • traditional (a) [ə∫ə] theo truyền thống
 • traditionally (adv)
 • to marry [‘mæri] (v) kết hôn, lấy vợ, lấy chồng
 • marriage [‘mæridʒ] hôn nhân
 • to believe in tin vào
 • romantic [roʊ’mæntɪk] lãng mạn
 • to be attracted to bị thu hút à attractiveness (n)
 • to fall in love with phải lòng ai
 • On the other hand mặt khác
 • contractual [kən’træktjuəl] (adj) thỏa thuận
 • bride (n) [braid] cô dâu
 • groom [grum] chú rể
 • to be supposed được cho là
 • survey [‘səvei] (n) cuộc điều traà surveyor(n)nhân viên điều tra
 • to conduct [‘kɔndʌkt] (v) tiến hành
 • respone [ri’spɔns] (n) answer (n) câu trả lời
 • key value (n) giá trị cơ bản
 • concerned (adj) [kən’sɜrnd] quan tâm
 • to maintain [mein’tein] (v) giữ, duy trì
 • to reject [‘ridʒekt] (v) khước từ, từ bỏ
 • trust (v) (n) [trʌst] tin cậy
 • record [‘rekɔd] (n) sổ sách ghi chép.

 point of view (n) quan điểm

 • generation [,dʒenə’rei∫n] (n) thế hệ
 • to be based on dựa vào
 • to hold hands nắm tay
 • in public [‘pʌblik] giữa công chúng, công khai
 • roof (n) [ruf] mái nhà
 • old age (adj) già
 • nursing house (n) [‘nɜrsɪŋ haʊs] viện dưỡng lão
 • to lead an independent life (v) sống cuộc sống tự lập
 • typical [‘tipikl] (adj) điển hình
 • feature [‘fit∫ə] (n) nét đặc biệt, nét đặc trưng
 • corresponding [,kɔris’pɔndiη] (adj) tương ứng
 • income [‘iηkʌm] (n) thu nhập
 • to greet [grit] (v) chào hỏi ->• greeting (n)
 • groceries [‘grousəriz] hàng tạp phẩm

 

altar [‘ɔltə] (n) bàn thờ

 • banquet [‘bæηkwit] (n) buổi tiệc, yến tiệc
 • wedding banquet [‘wedɪŋ ‘bæŋkwɪt] (n)
 • ceremony [‘seriməni] (n) nghi lễ
 • wedding ceremony (n) hôn lễ
 • wedding day ngày cưới
 • wedding ring (n) nhẫn cưới
 • wedding card (n) thiệp mờ đám cưới
 • the couple (n) [‘kʌpl] cặp vợ chồng
 • to be wrapped (v) được gói
 • tray [trei] (n) cái khay
 • to be charge of sb/sth đảm trách
 • Master of ceremonies (MC) chủ lễ, người dẫn chương trình
 • ancestor (n) [‘ænsistə] tổ tiên
 • to ask their ancestors’ permission xin phép ông bà
 • to be/get married to sb lấy ai
 • to exchange (v) [ɪks’ʧeɪndʒ] trao đổi
 • reception [ri’sep∫n] (n) tiệc chiêu đãi
 • in return (v) để đền đáp lại, để trả lại
 • envelope [in’veləp] (n) phong bì
 • to contain (v) [kən’teɪn] chứa đựng
 • the newly wedded couples những cặp vợ chồng mới cưới
 • blessing [‘blesiη] (n) lời cầu chúc

 

rim [rim] (n) vành nón

 • rib [rib] gọng, sườn, gân
 • conical [‘kɔnikəl] (adj) có hình nón
 • symbol [‘simbəl] (n) biểu tượng
 • equivalent [i’kwivələnt] (n) từ tương đương
 • spirit [‘spirit] (n) tinh thần
 • material [mə’tiəriəl] (n) chất liệu
 • bamboo [bæm’bu] (n) cây tre
 • diamater [dai’æmitə] (n) đường kính
 • trap [træp] (n) dây nón
 • palm leaf (n) [pɑm lif] lá cọ
 • sew [sou] (v) khâu, may
 • trim [trim] (v) tô điểm, xen tỉa
 • to be trimmed được cắt xén
 • attar oil (n) một loại tinh dầu được làm từ cánh hoa hồng
 • a coat of attar oil một lớp tinh dầu
 • process [‘prouses] (n) qui trình
 • to be cover with được bao phủ
 • to protect…… from bảo vệ… khỏi
 • attractive [ə’træktiv] (adj) thu hút, hấp dẫn, có duyên

wildlife (n) [] động vật hoang dã:

 • to photograph (v) [‘foutəgrɑf ‘foutəgræf] chụp hình
 • photograph = photo (n) bức ảnh
 • photographer (n) [fə’tɑgrəfər] người chụp ảnh
 • photography (n) [fə’tɑgrəfɪ] thuật chụp ảnh,nghề nhiếp ảnh
 • Prize [ praiz] giải thưởng
 • rhino [‘rainou] (n) con tê giác
 • to attract (v) [ə’trækt] theo dõi, theo dấu vết
 • to complain to sb about sth (v) [kəm’pleɪn] than phiền
 • upstair [,ʌp’steəz] (adv) ở tầng trên
 • neighbour (n) ‘neɪbər] người hàng xóm, láng giềng
 • to turn down vặn nhỏ
 • to fail the exam [feɪl] thi rớt # pass the exam
 • grateful [‘greiful] (adj) biết ơn
You can leave a response.