Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng anh là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) hoặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When? Where? hoặc How? Một cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table,…). Nếu có nhiều trạng từ trong câu thì trạng từ chỉ thời gian thường đi sau cùng.

  • John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?)
  • She saw John at the movie l ast night. (Where did she see John? When did she see him ?)
  • She drives very fast. (How does she drive?)

Chú ý rằng trạng từ thường đi sau vị ngữ nhưng không nhất thiết. Tuy nhiên trạng từ l à cụm giới từ không được nằm giữa động từvị ngữ.

  • She drove on the street her new car. (Sai )
  • She drove her new car on the street. (Đúng)
You can leave a response.