Tiếng anh lớp 12


Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 2)

[Chủ đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh] – Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 2). Trung tâm gia sư tiếng anh Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên, giáo viên tiếng anh có khả năng giảng dạy tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, ôn […]

Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 1)

[Chủ đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh] – Từ vựng tiếng anh luyện thi Đại học (Phần 1). Trung tâm gia sư tiếng anh Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên, giáo viên tiếng anh có khả năng giảng dạy tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, ôn […]

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 3 – WAYS OF SOCIALISING

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 3 – WAYS OF SOCIALISING. A. READING: social [‘sou∫l] (adj) thuộc xã hội society [sə’saiəti] (n) xã hội to socialise (v) [‘soʊ∫əlaɪz] xã hội hóa to attract sb’s attention (v) [ə’trækt] [ə’ten∫n] gây (thu hút) sự chú […]

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY. culture [‘kʌlt∫ə] (n) văn hóa cultural (adj) [ʌ∫əə] (thuộc) văn hóa precede [pri’sid] (v) đến trước, đi trước to confide in sb [kən’faid] tin tưởng, giao phó partnership [‘pɑtnə∫ip] (n) sự cộng tác […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 3)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 3). Bài 1. Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống: …..Hanging Gardens of Babylon were among the seven wonders of the ancient world. …..Geology Museum is open from 10:00 to 5:00 on weekdays. …..Westinghouse Company makes household appliances. Louis Bamberer […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 2)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 2). Bài 1: Điền “most, most of the” vào chỗ trống thích hợp: 1.  ……………cats won’t drink coconut milk. 2.  ……………buildings near the center of the town were damaged. 3.  ……………people at the party enjoyed themselves. 4.  …………..people don’t […]

Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia – Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12

Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia – Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông tin […]

Bài tập danh từ, hòa hợp chủ ngữ – động từ

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Bài tập danh từ, hòa hợp chủ ngữ – động từ. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 3

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 3. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]