Ngữ pháp tiếng Anh


Bài tập tiếng anh nâng cao chủ đề về Mạo Từ

[Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Bài tập tiếng anh nâng cao chủ đề về Mạo Từ trong tiếng anh. PHẦN 1: Insert a or an if necessary. 1. My neighbour is . . . photographer; let’s ask him for . . . advice about colour films. 2.  A: We […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 3)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 3). Bài 1. Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống: …..Hanging Gardens of Babylon were among the seven wonders of the ancient world. …..Geology Museum is open from 10:00 to 5:00 on weekdays. …..Westinghouse Company makes household appliances. Louis Bamberer […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 2)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 2). Bài 1: Điền “most, most of the” vào chỗ trống thích hợp: 1.  ……………cats won’t drink coconut milk. 2.  ……………buildings near the center of the town were damaged. 3.  ……………people at the party enjoyed themselves. 4.  …………..people don’t […]

TRỢ ĐỘNG TỪ, BÀI TẬP VỚI TRỢ ĐỘNG TỪ

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP RÈN LUYỆN VỀ TRỢ ĐỘNG TỪ, BÀI TẬP VỚI TRỢ ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH CẤU TRÚC NGỮ PHÁP: – Need: Sngười + need + ToV Svật + need + V-ing/ to be +V(pp) – Must + V ( cần phải làm gì – chỉ bổn phận phải làm) . […]

Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia – Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12

Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia – Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông tin […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 5

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 5. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 2

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 2. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 1

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 1. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký […]