Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

Động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng anh là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.

  • I love you. (chỉ hành động)
  • Chilli is hot. (chỉ trạng thái )
  • I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)
  • I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going).
You can leave a response.