Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 2 – CULTURAL DIVERSITY. culture [‘kʌlt∫ə] (n) văn hóa cultural (adj) [ʌ∫əə] (thuộc) văn hóa precede [pri’sid] (v) đến trước, đi trước to confide in sb [kən’faid] tin tưởng, giao phó partnership [‘pɑtnə∫ip] (n) sự cộng tác […]

Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 1 – HOME LIFE A.READING

[Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng anh] – Từ vựng tiếng anh lớp 12 – Unit 1 – HOME LIFE A.READING. shift [∫ift] (n) ca, kíp =>         night shift  ca đêm biologist [bai’ɔlədʒist] (n) nhà sinh vật học nurse (n): nữ y tá [nə:s] project [‘prədʒekt] đề án, dự […]

Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 2)

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia] – Bài tập ngữ pháp chuyên đề Mạo Từ (Phần 2). Bài 1: Điền “most, most of the” vào chỗ trống thích hợp: 1.  ……………cats won’t drink coconut milk. 2.  ……………buildings near the center of the town were damaged. 3.  ……………people at the party enjoyed themselves. 4.  …………..people don’t […]

TRỢ ĐỘNG TỪ, BÀI TẬP VỚI TRỢ ĐỘNG TỪ

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP RÈN LUYỆN VỀ TRỢ ĐỘNG TỪ, BÀI TẬP VỚI TRỢ ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH CẤU TRÚC NGỮ PHÁP: – Need: Sngười + need + ToV Svật + need + V-ing/ to be +V(pp) – Must + V ( cần phải làm gì – chỉ bổn phận phải làm) . […]

Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia – Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12

Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia – Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 12. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông tin […]

Bài tập danh từ, hòa hợp chủ ngữ – động từ

[Luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh] – Bài tập danh từ, hòa hợp chủ ngữ – động từ. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 6. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 5

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 5. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 4. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]

Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 3

[Luyện thi đại học môn Tiếng anh] – Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh – TEST 3. Trung tâm gia sư Ngoại Ngữ Hà Nội cung cấp gia sư sinh viên thủ khoa, giáo viên tiếng anh chuyên luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ĐH – CĐ tại Hà Nội. Mọi thông […]