Gia sư tiếng anh » Thư viện học tiếng anh

A bank account (Một tài khoản ngân hàng)

[Tiếng anh chuyên ngành] – Tiếng anh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

A bank account (a/c):

For the safety, convenience and many other benefits, more and more people open a bank a/c. An a/c is a record of a customer’s money transactions (deposits and withdrawls). Its form is like the letter T with Debits on the left and Credits on the right. An a/c can have either credit or debit balance. A credit balance is the statementof an a/c when more money is deposited than withdrawn while a debit balance is when less money is deposited than withdrawn. Every month a/c holders are given an a/c statement showing the month’s transactions, consiting Date, Detail, Debits, Creditsand Balance and pay an a/c charge, but if they can keep their a/c in credit, this service will be free of charge.

Banks will make a noteof credit or debit entry in customer’s a/c when they pay money in or out their a/cs. When a customer deposits $50 in his a/c, the bank credits this amount to the customer’s a/c and at the same time debits $50 to the bank’s a/c. This is an example of double entry.

Deposits on an a/c may be demand or time. Normally, the demand deposit a/c pays no or very little interest whereas the time to pays interest. The interest rates paid by banks vary from bank to bank, depending on how long customers leave their money in the bank: short, medium or long term. The longer the money remains in the bank, the more interest it earns.With time deposits, a/c holders usually withdraw their money at maturity date but they can take the money out of the a/c before the maturity date if they want. In this case, some interest will be lost.

A withdrawal slip is usually used to withdraw money from an a/c. However, current a/c holders can withdraw money from their a/c by writing cheques. In this case, they do not need to write their names as the payee of the cheque, but write “cash” or “self”.

To open an a/c, the applicant is required to fill in an a/c opening application form and to deposit some money. An a/c can be opened for individuals or a company. The former is the personal while the latter is the coporate or a business a/c. In general, the procedures of opening a coporate a/care (S = “The procedures of opening a coporate a/c” that’s why we use “are”) more complicated than a personal one.

To close an a/c, it is necessary to withdraw all the blance on it.

There are different types of a/c to meet the various needs customers: current (checking), deposit and savings a/c, sole and joint a/cs, personal and coporate a/cs. 

Một Tài khoản (TK) ngân hàng:

Với sự an toàn, thuận tiện và nhiều tiện ích khác, ngày càng có nhiều người mở tài khoản ngân hàng. Một tài khoản là bảng ghi chép lại các giao dịch tiền mặt của một khách hàng (gửi tiền và rút tiền). TK tại ngân hàng có dạng như chữ cái T với mục “Nợ” bên trái và “Có” bên phải. Một TK có thể có Dư có hoặc Dư nợ. Số dư Có trong bản sao kê của một TK khi mà số tiền gửi vào hơn số tiền rút ra và Tài khoản dư Nợ là khi số tiền gửi vào ít hơn số tiền rút ra. Hàng tháng, các chủ TK nhận được một bản sao kê cho thấy các giao dịch của tháng đó, bao gồm các cột Ngày giao dịch, Chi tiết giao dịch, Phát sinh Nợ, Phát sinh CóSố dư, và chi trả một khoản phí duy trì TK, nhưng nếu họ có thể giữ tài khoản Dư có, dịch vụ này sẽ được miễn phí.

Các ngân hàng sẽ thực hiện ghi bút toán ghi Có hoặc ghi Nợ vào TK của các khách hàng khi họ chi trả tiền hoặc gửi tiền vào TK. Khi một khách hàng gửi 50 đôla vào tài khoản anh ta, ngân hàng ghi Có số tiền đó vào tài khoản của khách hàng đồng thờighi Nợ 50 đôla vào tài khoản của ngân hàng. Đây là một ví dụ về Bút toán kép.

Gửi tiền vào một TK có thể là Tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn. Thông thường, TK tiền gửi không kỳ hạn không được hoặc được trả lãi rất thấp trong khi TK tiền gửi có kỳ hạn lại được hưởng lãi suất. Tỷ lệ lãi suất chi trả khác nhau giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào thời gian khách hàng để tiền của họ tại ngân hàng: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Số tiền được duy trì càng lâu thì lãi nhận được càng nhiều. Với TK tiền gửi có kỳ hạn, chủ TK thường rút tiền của họ vào ngày đáo hạn tuy nhiên họ có thể lấy tiền khỏi TK trước ngày đáo hạn nếu họ muốn. Trong trường hợp như vậy, một số lãi sẽ bị mất.

Một phiếu rút tiền thường được sử dụng để rút tiền từ một TK. Tuy nhiên chủ TK vãng lai có thể rút tiền từ tài khoản của họ bằng việc viết Séc. Trong trường hợp này, họ không cần viết tên của họ như tên người thụ hưởng trên séc, mà chỉ cần viết “Rút tiền” hoặc “Cho chính tôi”

Để mở một TK, người yêu cầu cần điền đầy đủ các thông tin vào một mẫu Đơn xin mở TK  và gửi vào một ít tiền. Một TK có thể được mở cho các cá nhân hoặc một công ty. Cái đầu tiên gọi là TK cá nhân trong khi cái sau gọi là TK công ty hoặc TK doanh nghiệp. Nhìn chung, các thủ tục mở một TK công ty là (Chủ ngữ =”Các thủ tục mở một tài khoản công ty” do đó chúng ta dùng “are”) phức tạphơn khi mở một TK cá nhân.

Để đóng một TK, điều cần thiết là phải rút toàn bộ số dư trong TK đó.

Có nhiều loại TK khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các khách hàng: TK vãng lai (TK ký phát Séc), TK tiền gửi và TK tiết kiệm, TK riêng và TK chung, TK cá nhân và TK doanh nghiệp.

You can leave a response.